شرکت مهندسی بهبود فرآیند صنعت داتیس آمادگی انجام مطالعات امکان سنجی جهت ایجاد صنایع بصورت جامع و یکپارچه و یا هریک از فازهای آن بصورت منفرد به شرح زیر را دارد:

  • شناسایی محصول
  • مطالعه بازار
  • تعیین ظرفیت
  • انتخاب محل
  • انتخاب تکنولوژی و مهندسی مقدماتی پروژه
  • ارزیابی مالی – اقتصادی
  • برنامه زمان بندی طراحی واجراء